Sybase NNTP forums - End Of Life (EOL)

The NNTP forums from Sybase - forums.sybase.com - are now closed.

All new questions should be directed to the appropriate forum at the SAP Community Network (SCN).

Individual products have links to the respective forums on SCN, or you can go to SCN and search for your product in the search box (upper right corner) to find your specific developer center.

pb9µÄcrosstabÊý¾Ý´°µÄÊý¾ÝÏÔʾ²»È«

8 posts in General Discussion (Chinese) Last posting was on 2008-09-02 02:45:38.0Z
chen Posted on 2008-08-22 09:53:35.0Z
Reply-To: "chen" <hwh_ch@sina.com>
From: "chen" <hwh_ch@sina.com>
Newsgroups: sybase.public.chinese.powerbuilder.general
Subject: pb9µÄcrosstabÊý¾Ý´°µÄÊý¾ÝÏÔʾ²»È«
Lines: 991
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.3138
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3350
X-RFC2646: Format=Flowed; Original
NNTP-Posting-Host: vip152.sybase.com
X-Original-NNTP-Posting-Host: vip152.sybase.com
Message-ID: <48ae8c9f@forums-1-dub>
Date: 22 Aug 2008 02:53:35 -0700
X-Trace: forums-1-dub 1219398815 10.22.241.152 (22 Aug 2008 02:53:35 -0700)
X-Original-Trace: 22 Aug 2008 02:53:35 -0700, vip152.sybase.com
Path: forums-1-dub!not-for-mail
Xref: forums-1-dub sybase.public.chinese.powerbuilder.general:400
Article PK: 104425

¿ª·¢»·¾³ÊÇpb9.0.3 8836 + oracle 9i
ÔÚ²éѯÊý¾ÝµÄʱºò£¬Èç¹ûÊý¾Ý±È½ÏÉÙ£¬¶¼ÄÜÕý³£ÏÔʾ£¬
Èç¹ûÊý¾ÝÁ¿´óһЩ£¨´óÓÚ1200Ìõ¼Ç¼£©£¬¾Í»á³öÏÖÊý¾Ý²»ÄÜÍêÈ«ÏÔʾ£¬
¾ÍÈç²»ÍêÕûÏÔʾÄǸ±Í¼ÀïµÄÑù×Ó£¬ÏÂÃæµÄºÃ¼¸Ìõ¼Ç¼°üÀ¨×îºóÀ¶É«µÄÄÇÌõ»ã×ܶ¼ÏÔʾ²»³öÀ´ÁË¡£

ÕâÖÖÏÖÏó³öÏÖÔÚ¶ą̀¿Í»§»úÀµ«ÊÇÎÒ×Ô¼ºÓõÄÕą̂¼ÆËã»ú£¬ÅÜһģһÑùµÄ³ÌÐò£¬
²»ÂÛÊý¾ÝµÄ¶àÉÙ´Óδ³öÏÖÕâÖÖÎÊÌ⣬ÎÒͬʵļÆËã»úÒ²°²×°ÁËÒ»ÑùµÄpb9ºÍoracle£¬
µ«ÊÇÒ²³öÏÖÊý¾ÝÏÔʾ²»È«µÄÎÊÌâ¡£

ÕâÊÇÔõô»ØÊ£¬¿ÒÇë´ó¼ÒÖ¸µã¡£

Ì?Ì»Ì?ÌÈÌ?Ì?Ì?å?.jpg
å?åÈÌ?Ì»Ì?ÌÈÌ?Ì?Ì?å?.jpg

hgong Posted on 2008-08-28 08:57:26.0Z
Sender: 3993.48b665e8.1804289383@sybase.com
From: hgong
Newsgroups: sybase.public.chinese.powerbuilder.general
Subject: Re: pb9µÄcrosstabÊý¾Ý´°µÄÊý¾ÝÏÔʾ²»È«
X-Mailer: WebNews to Mail Gateway v1.1t
Message-ID: <48b66876.3a21.1681692777@sybase.com>
References: <48ae8c9f@forums-1-dub>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="ISO-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
NNTP-Posting-Host: 10.22.241.41
X-Original-NNTP-Posting-Host: 10.22.241.41
Date: 28 Aug 2008 01:57:26 -0700
X-Trace: forums-1-dub 1219913846 10.22.241.41 (28 Aug 2008 01:57:26 -0700)
X-Original-Trace: 28 Aug 2008 01:57:26 -0700, 10.22.241.41
Lines: 29
Path: forums-1-dub!not-for-mail
Xref: forums-1-dub sybase.public.chinese.powerbuilder.general:403
Article PK: 104427


> ¿ª·¢»·¾³ÊÇpb9.0.3 8836 + oracle 9i
>
ÔÚ²éѯÊý¾ÝµÄʱºò£¬Èç¹ûÊý¾Ý±È½ÏÉÙ£¬¶¼ÄÜÕý³£ÏÔʾ£¬
>
Èç¹ûÊý¾ÝÁ¿´óһЩ£¨´óÓÚ1200Ìõ¼Ç¼£©£¬¾Í»á³öÏÖÊý¾Ý²»ÄÜÍêÈ«ÏÔ
> ʾ£¬
>
¾ÍÈç²»ÍêÕûÏÔʾÄǸ±Í¼ÀïµÄÑù×Ó£¬ÏÂÃæµÄºÃ¼¸Ìõ¼Ç¼°üÀ¨×îºóÀ¶É«
>
µÄÄÇÌõ»ã×ܶ¼ÏÔʾ²»³öÀ´ÁË¡£
>
>
ÕâÖÖÏÖÏó³öÏÖÔÚ¶ą̀¿Í»§»úÀµ«ÊÇÎÒ×Ô¼ºÓõÄÕą̂¼ÆËã»ú£¬ÅÜÒ»
> Ä£Ò»ÑùµÄ³ÌÐò£¬
>
²»ÂÛÊý¾ÝµÄ¶àÉÙ´Óδ³öÏÖÕâÖÖÎÊÌ⣬ÎÒͬʵļÆËã»úÒ²°²×°ÁËÒ»Ñù
> µÄpb9ºÍoracle£¬
µ«ÊÇÒ²³öÏÖÊý¾ÝÏÔʾ²»È«µÄÎÊÌâ¡£
>
>
ÕâÊÇÔõô»ØÊ£¬¿ÒÇë´ó¼ÒÖ¸µã¡£
>
>
>
>
> [Attachment: ÍêÕûÏÔʾ.jpg]
> [Attachment: ²»ÍêÕûÏÔʾ.jpg]

ÄãºÃ£¬Ä㸽¼þµÄÁ½ÕÅÎÒÔõô¿´²»³öÇø±ðѽ£¬ÊÇÒ»ÑùµÄ°É¡£


chen Posted on 2008-08-29 02:42:27.0Z
Reply-To: "chen" <hwh_ch@sina.com>
From: "chen" <hwh_ch@sina.com>
Newsgroups: sybase.public.chinese.powerbuilder.general
References: <48ae8c9f@forums-1-dub> <48b66876.3a21.1681692777@sybase.com>
Subject: Re: pb9~{5D~}crosstab~{J}>]405DJ}>]OTJ>2;H+~}
Lines: 36
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.3138
X-RFC2646: Format=Flowed; Original
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3350
NNTP-Posting-Host: vip152.sybase.com
X-Original-NNTP-Posting-Host: vip152.sybase.com
Message-ID: <48b76213@forums-1-dub>
Date: 28 Aug 2008 19:42:27 -0700
X-Trace: forums-1-dub 1219977747 10.22.241.152 (28 Aug 2008 19:42:27 -0700)
X-Original-Trace: 28 Aug 2008 19:42:27 -0700, vip152.sybase.com
Path: forums-1-dub!not-for-mail
Xref: forums-1-dub sybase.public.chinese.powerbuilder.general:404
Article PK: 104428

~{PVL(#,DcC;SPWPO8?4#,2;MjU{OTJ>5DJ}>]@oCf#,Wn:s5DNeLu<GB<~}
~{:M@6I+5D;cW\6<C;SPOTJ>3v@4!#~}


<hgong> ~{P4HkO{O"PBNE~}:48b66876.3a21.1681692777@sybase.com...

> ~{?*7";7>3JG~}pb9.0.3 8836 + oracle 9i
>
~{TZ2iQ/J}>]5DJ1:r#,Hg9{J}>]1H=OIY#,6<D\U}3#OTJ>#,~}
>
~{Hg9{J}>]A?4sR;P)#(4sSZ~}1200~{Lu<GB<#)#,>M;a3vOVJ}>]2;D\MjH+OT~}
> ~{J>#,~}
>
~{>MHg2;MjU{OTJ>DG81M<@o5DQyWS#,OBCf5D:C<8Lu<GB<0|@(Wn:s@6I+~}
>
~{5DDGLu;cW\6<OTJ>2;3v@4AK!#~}
>
>
~{UbVVOVOs3vOVTZ6`L(?M;';z@o#,5+JGNRWT<:SC5DUbL(<FKc;z#,E\R;~}
> ~{D#R;Qy5D3LPr#,~}
>
~{2;B[J}>]5D6`IY4SN43vOVUbVVNJLb#,NRM,JB5D<FKc;zR202W0AKR;Qy~}
> ~{5D~}pb9~{:M~}oracle~{#,~}
~{5+JGR23vOVJ}>]OTJ>2;H+5DNJLb!#~}
>
>
~{UbJGTuC4;XJB#,?RGk4s<RV85c!#~}
>
>
>
>
> [Attachment: ~{MjU{OTJ>~}.jpg]
> [Attachment: ~{2;MjU{OTJ>~}.jpg]

~{Dc:C#,Dc8=<~5DA=UENRTuC4?42;3vGx1pQ=#,JGR;Qy5D0I!#~}


hgong Posted on 2008-08-29 08:45:56.0Z
Sender: 3993.48b665e8.1804289383@sybase.com
From: hgong
Newsgroups: sybase.public.chinese.powerbuilder.general
Subject: Re: pb9~{5D~}crosstab~{J}>]405DJ}>]OTJ>2;H+~}
X-Mailer: WebNews to Mail Gateway v1.1t
Message-ID: <48b7b744.7556.1681692777@sybase.com>
References: <48b76213@forums-1-dub>
NNTP-Posting-Host: 10.22.241.41
X-Original-NNTP-Posting-Host: 10.22.241.41
Date: 29 Aug 2008 01:45:56 -0700
X-Trace: forums-1-dub 1219999556 10.22.241.41 (29 Aug 2008 01:45:56 -0700)
X-Original-Trace: 29 Aug 2008 01:45:56 -0700, 10.22.241.41
Lines: 40
Path: forums-1-dub!not-for-mail
Xref: forums-1-dub sybase.public.chinese.powerbuilder.general:405
Article PK: 104429


> ~{PVL(#,DcC;SPWPO8?4#,2;MjU{OTJ>5DJ}>]@oCf#
> ,Wn:s5DNeLu<GB<~} ~{:M@6I+5D;cW\6<C;SPOTJ>3v@4!#~}
>
>
> <hgong>
> > ~{P4HkO{O"PBNE~}:48b66876.3a21.1681692777@sybase.com...
> ~{?*7";7>3JG~}pb9.0.3 8836 + oracle 9i >
> ~{TZ2iQ/J}>]5DJ1:r#,Hg9{J}>]1H=OIY#,6<D\U}3#OTJ>#,~}
> >
> ~{Hg9{J}>]A?4sR;P)#(4sSZ~}1200~{Lu<GB<#)#,>M;a3vOVJ}>]2
> > ;D\MjH+OT~} ~{J>#,~}
> >
> ~{>MHg2;MjU{OTJ>DG81M<@o5DQyWS#
> ,OBCf5D:C<8Lu<GB<0|@(Wn:s@6I+~} >
> ~{5DDGLu;cW\6<OTJ>2;3v@4AK!#~}
> >
> >
> ~{UbVVOVOs3vOVTZ6`L(?M;';z@o#,5+JGNRWT<:SC5DUbL(<FKc;z#
> > ,E\R;~} ~{D#R;Qy5D3LPr#,~}
> >
> ~{2;B[J}>]5D6`IY4SN43vOVUbVVNJLb#,NRM,JB5D<FKc;zR202W0AKR
> > ;Qy~} ~{5D~}pb9~{:M~}oracle~{#,~}
> ~{5+JGR23vOVJ}>]OTJ>2;H+5DNJLb!#~}
> >
> >
> ~{UbJGTuC4;XJB#,?RGk4s<RV85c!#~}
> >
> >
> >
> >
> > [Attachment: ~{MjU{OTJ>~}.jpg]
> > [Attachment: ~{2;MjU{OTJ>~}.jpg]
>
> ~{Dc:C#,Dc8=<~5DA=UENRTuC4?42;3vGx1pQ=#,JGR;Qy5D0I!#~}
>
>

&#24590;&#20040;&#37117;&#26159;&#20081;&#30721;&#21568;&#65311;
Your response message can not be display correctly on my
computer,what Encoding did you use.


chen Posted on 2008-08-30 02:12:16.0Z
Reply-To: "chen" <hwh_ch@sina.com>
From: "chen" <hwh_ch@sina.com>
Newsgroups: sybase.public.chinese.powerbuilder.general
References: <48b76213@forums-1-dub> <48b7b744.7556.1681692777@sybase.com>
Subject: Re: pb9µÄcrosstabÊý¾Ý´°µÄÊý¾ÝÏÔʾ²»È«
Lines: 48
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.3138
X-RFC2646: Format=Flowed; Original
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3350
NNTP-Posting-Host: vip152.sybase.com
X-Original-NNTP-Posting-Host: vip152.sybase.com
Message-ID: <48b8ac80$1@forums-1-dub>
Date: 29 Aug 2008 19:12:16 -0700
X-Trace: forums-1-dub 1220062336 10.22.241.152 (29 Aug 2008 19:12:16 -0700)
X-Original-Trace: 29 Aug 2008 19:12:16 -0700, vip152.sybase.com
Path: forums-1-dub!not-for-mail
Xref: forums-1-dub sybase.public.chinese.powerbuilder.general:406
Article PK: 104431

ÐǪ̈£¬ÄãûÓÐ×Ðϸ¿´£¬²»ÍêÕûÏÔʾµÄÊý¾ÝÀïÃ棬×îºóµÄÎåÌõ¼Ç¼
ºÍÀ¶É«µÄ»ã×ܶ¼Ã»ÓÐÏÔʾ³öÀ´¡£

ÎÒÏÖÔÚÓÃgb2312ÁË£¬ÄÜ¿´µ½Âð£¿

<hgong> дÈëÏûÏ¢ÐÂÎÅ:48b7b744.7556.1681692777@sybase.com...

>> ÐǪ̈£¬ÄãûÓÐ×Ðϸ¿´£¬²»ÍêÕûÏÔʾµÄÊý¾ÝÀïÃæ#
> ¡¡¬×îºóµÄÎåÌõ¼Ç¼þ¡¡~{ºÍÀ¶É«µÄ»ã×ܶ¼Ã»ÓÐÏÔʾ³öÀ´¡£
>>
>>
>> <hgong>
>> > дÈëÏûÏ¢ÐÂÎÅ:48b66876.3a21.1681692777@sybase.com...
>> ¿ª·¢»·¾³ÊÇpb9.0.3 8836 + oracle 9i >
>> ÔÚ²éѯÊý¾ÝµÄʱºò£¬Èç¹ûÊý¾Ý±È½ÏÉÙ£¬¶¼ÄÜÕý³£ÏÔʾ£¬
>> >
>> Èç¹ûÊý¾ÝÁ¿´óһЩ£¨´óÓÚ1200Ìõ¼Ç¼£©£¬¾Í»á³öÏÖÊý¾Ý2
> ¡¡¡¡»ÄÜÍêÈ«ÏÔþ¡¡~{ʾ£¬
>> >
>> ¾ÍÈç²»ÍêÕûÏÔʾÄǸ±Í¼ÀïµÄÑù×Ó#
> ¡¡¬ÏÂÃæµÄºÃ¼¸Ìõ¼Ç¼°¡õ¨×îºóÀ¶É«þ¡¡>
> ¡¡~{µÄÄÇÌõ»ã×ܶ¼ÏÔʾ²»³öÀ´ÁË¡£
>> >
>> >
>> ÕâÖÖÏÖÏó³öÏÖÔÚ¶ą̀¿Í»§»úÀµ«ÊÇÎÒ×Ô¼ºÓõÄÕą̂¼ÆËã»ú#
> ¡¡¡¡¬ÅÜÒ»þ¡¡~{Ä£Ò»ÑùµÄ³ÌÐò£¬
>> >
>> ²»ÂÛÊý¾ÝµÄ¶àÉÙ´Óδ³öÏÖÕâÖÖÎÊÌ⣬ÎÒͬʵļÆËã»úÒ²°²×°ÁËR
> ¡¡¡¡»Ñ¡õ¡¡~{µÄpb9ºÍoracle£¬
>> µ«ÊÇÒ²³öÏÖÊý¾ÝÏÔʾ²»È«µÄÎÊÌâ¡£
>> >
>> >
>> ÕâÊÇÔõô»ØÊ£¬¿ÒÇë´ó¼ÒÖ¸µã¡£
>> >
>> >
>> >
>> >
>> > [Attachment: ÍêÕûÏÔʾ.jpg]
>> > [Attachment: ²»ÍêÕûÏÔʾ.jpg]
>>
>> ÄãºÃ£¬Ä㸽¼þµÄÁ½ÕÅÎÒÔõô¿´²»³öÇø±ðѽ£¬ÊÇÒ»ÑùµÄ°É¡£
>>
>>
>
> &#24590;&#20040;&#37117;&#26159;&#20081;&#30721;&#21568;&#65311;
> Your response message can not be display correctly on my
> computer,what Encoding did you use.


hgong Posted on 2008-09-01 02:20:42.0Z
Sender: 3993.48b665e8.1804289383@sybase.com
From: hgong
Newsgroups: sybase.public.chinese.powerbuilder.general
Subject: Re: pb9µÄcrosstabÊý¾Ý´°µÄÊý¾ÝÏÔʾ²»È«
X-Mailer: WebNews to Mail Gateway v1.1t
Message-ID: <48bb517a.2371.1681692777@sybase.com>
References: <48b8ac80$1@forums-1-dub>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="-=_forums-1-dub48bb517a"
NNTP-Posting-Host: 10.22.241.41
X-Original-NNTP-Posting-Host: 10.22.241.41
Date: 31 Aug 2008 19:20:42 -0700
X-Trace: forums-1-dub 1220235642 10.22.241.41 (31 Aug 2008 19:20:42 -0700)
X-Original-Trace: 31 Aug 2008 19:20:42 -0700, 10.22.241.41
Lines: 2290
Path: forums-1-dub!not-for-mail
Xref: forums-1-dub sybase.public.chinese.powerbuilder.general:407
Article PK: 104432

ÀÏ´ó£¬ÎÒÔõô»¹ÊÇ¿´²»³öÀ´¡£¸½¼þÊÇÎÒÄõ½µÄÁ½ÕÅͼƬµÄ±È½Ï£¬³ýÁ˱êÌâÍ⣬ÎÒ»¹Õæ¿´²»³öÄĶù²»Ò»Ñù¡£
Òª²»£¬Äã°Ñ²»Í¬µÄµØ·½¸øÎÒ±êһϡ£

>
ÐǪ̈£¬ÄãûÓÐ×Ðϸ¿´£¬²»ÍêÕûÏÔʾµÄÊý¾ÝÀïÃ棬×îºóµÄÎåÌõ¼Ç¼
>
ºÍÀ¶É«µÄ»ã×ܶ¼Ã»ÓÐÏÔʾ³öÀ´¡£
>
>
ÎÒÏÖÔÚÓÃgb2312ÁË£¬ÄÜ¿´µ½Âð£¿
>
> <hgong>
>
дÈëÏûÏ¢ÐÂÎÅ:48b7b744.7556.1681692777@sybase.com...
>>
> >
ÐǪ̈£¬ÄãûÓÐ×Ðϸ¿´£¬²»ÍêÕûÏÔʾµÄÊý¾ÝÀïÃæ#
>
¡¡¬×îºóµÄÎåÌõ¼Ç¼þ¡¡~{ºÍÀ¶É«µÄ»ã×ܶ¼Ã»ÓÐÏÔʾ³öÀ´¡£
>>
> >>
> >> <hgong>
> >> >
дÈëÏûÏ¢ÐÂÎÅ:48b66876.3a21.1681692777@sybase.com...
> >> ¿ª·¢»·¾³ÊÇpb9.0.3 8836 + oracle 9i
>
> >>
ÔÚ²éѯÊý¾ÝµÄʱºò£¬Èç¹ûÊý¾Ý±È½ÏÉÙ£¬¶¼ÄÜÕý³£ÏÔʾ£¬
> >> >
> >>
Èç¹ûÊý¾ÝÁ¿´óһЩ£¨´óÓÚ1200Ìõ¼Ç¼£©£¬¾Í»á³öÏÖÊý¾Ý2
> >
¡¡¡¡»ÄÜÍêÈ«ÏÔþ¡¡~{ʾ£¬
> >> >
> >>
¾ÍÈç²»ÍêÕûÏÔʾÄǸ±Í¼ÀïµÄÑù×Ó#
> >
¡¡¬ÏÂÃæµÄºÃ¼¸Ìõ¼Ç¼°¡õ¨×îºóÀ¶É«þ¡¡>
> >
¡¡~{µÄÄÇÌõ»ã×ܶ¼ÏÔʾ²»³öÀ´ÁË¡£
> >> >
> >> >
> >>
ÕâÖÖÏÖÏó³öÏÖÔÚ¶ą̀¿Í»§»úÀµ«ÊÇÎÒ×Ô¼ºÓõÄÕą̂¼ÆËã»ú#
> >
¡¡¡¡¬ÅÜÒ»þ¡¡~{Ä£Ò»ÑùµÄ³ÌÐò£¬
> >> >
> >>
²»ÂÛÊý¾ÝµÄ¶àÉÙ´Óδ³öÏÖÕâÖÖÎÊÌ⣬ÎÒͬʵļÆËã»úÒ²°²×°ÁËR
> >
¡¡¡¡»Ñ¡õ¡¡~{µÄpb9ºÍoracle£¬
> >>
µ«ÊÇÒ²³öÏÖÊý¾ÝÏÔʾ²»È«µÄÎÊÌâ¡£
> >> >
> >> >
> >>
ÕâÊÇÔõô»ØÊ£¬¿ÒÇë´ó¼ÒÖ¸µã¡£
> >> >
> >> >
> >> >
> >> >
> >> > [Attachment: ÍêÕûÏÔʾ.jpg]
> >> > [Attachment: ²»ÍêÕûÏÔʾ.jpg]
> >>
> >>
ÄãºÃ£¬Ä㸽¼þµÄÁ½ÕÅÎÒÔõô¿´²»³öÇø±ðѽ£¬ÊÇÒ»ÑùµÄ°É¡£
> >>
> >>
> >
> > Ôõô¶¼ÊÇÂÒÂëѽ
> > ;£¿ Your response message can not be display
> > correctly on my computer,what Encoding did you use.
>
>

compare.JPG