Sybase NNTP forums - End Of Life (EOL)

The NNTP forums from Sybase - forums.sybase.com - are now closed.

All new questions should be directed to the appropriate forum at the SAP Community Network (SCN).

Individual products have links to the respective forums on SCN, or you can go to SCN and search for your product in the search box (upper right corner) to find your specific developer center.

Ò»¸ö¹ØÓÚͬ²½µÄÎÊÌ⣡

3 posts in iAnywhere General Discussion (Chinese) Last posting was on 2003-02-02 14:42:01.0Z
mashion Posted on 2003-01-30 06:55:41.0Z
From: "mashion" <mj100@nbip.net>
Subject: Ò»¸ö¹ØÓÚͬ²½µÄÎÊÌ⣡
Date: Thu, 30 Jan 2003 14:55:41 +0800
Lines: 111
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2720.3000
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000
Message-ID: <NyDy$8CyCHA.351@forums.sybase.com>
Newsgroups: ianywhere.public.chinese.general
NNTP-Posting-Host: 218.0.124.114
Path: forums-1-dub!forums-master.sybase.com!forums.sybase.com
Xref: forums-1-dub ianywhere.public.chinese.general:132
Article PK: 226

ÎÒÊÇʹÓÃASA8µÄULTRALITEÀ´¿ª·¢PALMÉϵÄÊý¾Ý¿âµÄ£¬ÏÖÔÚÔÚµ÷ÊÔÖз¢ÏÖÊý¾Ý¿âÔÚͬ²½
¹ý³ÌÖдæÔÚ£¬Èç¹û²åÈëÒ»ÌõÊý¾Ý¼Ç¼µÄ»°£¬Í¬²½Äܹ»ºÜºÃµÄ½øÐУ¬µ«ÊÇÈç¹û´óÓÚÒ»ÌõµÄ
¼Ç¼²åÈëÒÔºóÄÇôÔÙͬ²½Ê±£¬·¢ÏÖͬ²½¹ý³ÌÒ»Ö±ÔÚ½øÐС£
³ÌÐòÈçÏ£º
void insertDatabase(char * bar) //insert data into my table;
{
char * barnum;
char datetime[20];
char * s_datetime;
MemHandle hData_bm;
MemHandle hData_dt;

hData_dt= MemHandleNew(20);
s_datetime= (char *)MemHandleLock(hData_dt);

GetCurrentTime(datetime);
insert_db.Execute(&g_ulconn, bar, datetime) ;
g_ulconn.Commit();
MemHandleUnlock(hData_dt);
MemHandleFree( hData_dt);
return ;
}

Boolean sycn_do()
{
EventType newEvent;
newEvent.eType = keyDownEvent;
newEvent.data.keyDown.chr = hardCradleChr;
newEvent.data.keyDown.modifiers = commandKeyMask;
EvtAddEventToQueue( &newEvent );
return false;
}
........
........
case SyncMenuItem1101: //ͬ²½µÄ²Ëµ¥Ï
{
if (!FrmCustomAlert(AlertOkCancelAlert,"ok?",NULL,NULL))
{
g_info.user_name =UL_TEXT("mashion");
g_info.version = SCRIPT_VERSION;
g_info.stream = ULSocketStream();
g_info.stream_parms =UL_TEXT("host=localhost;");
g_info.upload_only=true;
sycn_do();
}
handled = true;
break;
}
static Err AppStart(void) //³ÌÐò¿ªÊ¼
{
StarterPreferenceType prefs;
UInt16 prefsSize;

ULInitSynchInfo( &g_info ); //ͬ²½½á¹¹±äÁ¿³õʼ»¯
g_info.stream = NULL;
ULEnablePalmRecordDB( &sqlca );
switch(g_uldb.PalmLaunch(&g_info))
{
case LAUNCH_SUCCESS_FIRST: //±íÃ÷ϵͳÊǵÚÒ»´ÎÔËÐÐ
FrmCustomAlert(AlertOkAlert,"ϵͳµÚÒ»´ÎÔËÐУ¡",NULL,NULL);
g_uldb.Open(); //´´½¨²¢´ò¿ªUltraLiteÊý¾Ý¿â
g_ulconn.Open(&g_uldb,"dba","sql");//½¨Á¢ºÍUltraLiteÊý¾Ý¿âµÄÁ¬½Ó
£»
select_db.Open(&g_ulconn);
break;
case LAUNCH_SUCCESS: //±íÃ÷ϵͳÒѾ­ÔËÐйý
g_uldb.Reopen(); //´ò¿ªUltraLiteÊý¾Ý¿â
g_ulconn.Reopen(&g_uldb); //½¨Á¢ºÍUltraLiteÊý¾Ý¿âµÄÁ¬½Ó£»
select_db.Reopen(&g_ulconn);
break;
case LAUNCH_FAIL:
FrmCustomAlert(AlertOkAlert,"ϵͳÔËÐгö´íÁË£¡",NULL,NULL);
break;
default:
break;
}
// Read the saved preferences / saved-state information.
prefsSize = sizeof(StarterPreferenceType);
if (PrefGetAppPreferences(appFileCreator, appPrefID, &prefs, &prefsSize,
true) !=
noPreferenceFound)
{
}
return errNone;
}

static void AppStop(void) //³ÌÐò½áÊø
{
StarterPreferenceType prefs;
//uldb.PalmExit(&info);
// Write the saved preferences / saved-state information. This data
// will saved during a HotSync backup.
PrefSetAppPreferences (appFileCreator, appPrefID, appPrefVersionNum,
&prefs, sizeof (prefs), true);

if (ScanIsPalmSymbolUnit())
{
// Disable the scanner and Close Scan Manager shared library
ScanCmdScanDisable();
ScanCloseDecoder();
}
// Close all the open forms.
select_db.Close();
g_uldb.PalmExit(&g_info);
FrmCloseAllForms ();
}


Raymond Kwong Posted on 2003-01-30 20:51:00.0Z
From: "Raymond Kwong" <rkwong@sybase.com>
References: <NyDy$8CyCHA.351@forums.sybase.com>
Subject: Re: Ò»¸ö¹ØÓÚͬ²½µÄÎÊÌ⣡
Date: Thu, 30 Jan 2003 15:51:00 -0500
Lines: 122
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2800.1106
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1106
Message-ID: <#oHxvPKyCHA.155@forums.sybase.com>
Newsgroups: ianywhere.public.chinese.general
NNTP-Posting-Host: 172.31.141.208
Path: forums-1-dub!forums-master.sybase.com!forums.sybase.com
Xref: forums-1-dub ianywhere.public.chinese.general:131
Article PK: 243

ÏÈÔÚdbmlsrv8.exeÀïʹÓÃ-v+ -o filename.txtÀ´¹Û²ìÎÊÌâ³öÏÖÔÚÄÇÒ»¶Îͬ²½¹ý³Ì½Å
±¾¡£

ÎÒ»³ÒÉÊÇÔÚÉÏÔصĹý³ÌÖУ¬Í³Ò»×ÊÁÏ¿â³öÏÖijһ¸ö±íµÄÐÐÀï³öÏÖÁËËø¶¨µÄÇé¿ö¡£

"mashion" <mj100@nbip.net> wrote in message
news:NyDy$8CyCHA.351@forums.sybase.com...
> ÎÒÊÇʹÓÃASA8µÄULTRALITEÀ´¿ª·¢PALMÉϵÄÊý¾Ý¿âµÄ£¬ÏÖÔÚÔÚµ÷ÊÔÖз¢ÏÖÊý¾Ý¿âÔÚͬ
²½
> ¹ý³ÌÖдæÔÚ£¬Èç¹û²åÈëÒ»ÌõÊý¾Ý¼Ç¼µÄ»°£¬Í¬²½Äܹ»ºÜºÃµÄ½øÐУ¬µ«ÊÇÈç¹û´óÓÚÒ»Ìõ
µÄ
> ¼Ç¼²åÈëÒÔºóÄÇôÔÙͬ²½Ê±£¬·¢ÏÖͬ²½¹ý³ÌÒ»Ö±ÔÚ½øÐС£
> ³ÌÐòÈçÏ£º
> void insertDatabase(char * bar) //insert data into my table;
> {
> char * barnum;
> char datetime[20];
> char * s_datetime;
> MemHandle hData_bm;
> MemHandle hData_dt;
>
> hData_dt= MemHandleNew(20);
> s_datetime= (char *)MemHandleLock(hData_dt);
>
> GetCurrentTime(datetime);
> insert_db.Execute(&g_ulconn, bar, datetime) ;
> g_ulconn.Commit();
> MemHandleUnlock(hData_dt);
> MemHandleFree( hData_dt);
> return ;
> }
>
> Boolean sycn_do()
> {
> EventType newEvent;
> newEvent.eType = keyDownEvent;
> newEvent.data.keyDown.chr = hardCradleChr;
> newEvent.data.keyDown.modifiers = commandKeyMask;
> EvtAddEventToQueue( &newEvent );
> return false;
> }
> ........
> ........
> case SyncMenuItem1101: //ͬ²½µÄ²Ëµ¥Ï
> {
> if (!FrmCustomAlert(AlertOkCancelAlert,"ok?",NULL,NULL))
> {
> g_info.user_name =UL_TEXT("mashion");
> g_info.version = SCRIPT_VERSION;
> g_info.stream = ULSocketStream();
> g_info.stream_parms =UL_TEXT("host=localhost;");
> g_info.upload_only=true;
> sycn_do();
> }
> handled = true;
> break;
> }
> static Err AppStart(void) //³ÌÐò¿ªÊ¼
> {
> StarterPreferenceType prefs;
> UInt16 prefsSize;
>
> ULInitSynchInfo( &g_info ); //ͬ²½½á¹¹±äÁ¿³õʼ»¯
> g_info.stream = NULL;
> ULEnablePalmRecordDB( &sqlca );
> switch(g_uldb.PalmLaunch(&g_info))
> {
> case LAUNCH_SUCCESS_FIRST: //±íÃ÷ϵͳÊǵÚÒ»´ÎÔËÐÐ
> FrmCustomAlert(AlertOkAlert,"ϵͳµÚÒ»´ÎÔËÐУ¡",NULL,NULL);
> g_uldb.Open(); //´´½¨²¢´ò¿ªUltraLiteÊý¾Ý¿â
> g_ulconn.Open(&g_uldb,"dba","sql");//½¨Á¢ºÍUltraLiteÊý¾Ý¿âµÄÁ¬
½Ó
> £»
> select_db.Open(&g_ulconn);
> break;
> case LAUNCH_SUCCESS: //±íÃ÷ϵͳÒѾ­ÔËÐйý
> g_uldb.Reopen(); //´ò¿ªUltraLiteÊý¾Ý¿â
> g_ulconn.Reopen(&g_uldb); //½¨Á¢ºÍUltraLiteÊý¾Ý¿âµÄÁ¬½Ó£»
> select_db.Reopen(&g_ulconn);
> break;
> case LAUNCH_FAIL:
> FrmCustomAlert(AlertOkAlert,"ϵͳÔËÐгö´íÁË£¡",NULL,NULL);
> break;
> default:
> break;
> }
> // Read the saved preferences / saved-state information.
> prefsSize = sizeof(StarterPreferenceType);
> if (PrefGetAppPreferences(appFileCreator, appPrefID, &prefs, &prefsSize,
> true) !=
> noPreferenceFound)
> {
> }
> return errNone;
> }
>
> static void AppStop(void) //³ÌÐò½áÊø
> {
> StarterPreferenceType prefs;
> //uldb.PalmExit(&info);
> // Write the saved preferences / saved-state information. This data
> // will saved during a HotSync backup.
> PrefSetAppPreferences (appFileCreator, appPrefID, appPrefVersionNum,
> &prefs, sizeof (prefs), true);
>
> if (ScanIsPalmSymbolUnit())
> {
> // Disable the scanner and Close Scan Manager shared library
> ScanCmdScanDisable();
> ScanCloseDecoder();
> }
> // Close all the open forms.
> select_db.Close();
> g_uldb.PalmExit(&g_info);
> FrmCloseAllForms ();
> }
>
>
>
>
>


mashion Posted on 2003-02-02 14:42:01.0Z
From: "mashion" <mj100@nbip.net>
References: <NyDy$8CyCHA.351@forums.sybase.com> <#oHxvPKyCHA.155@forums.sybase.com>
Subject: Re: Ò»¸ö¹ØÓÚͬ²½µÄÎÊÌ⣡
Date: Sun, 2 Feb 2003 22:42:01 +0800
Lines: 131
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2720.3000
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000
Message-ID: <vKHipvsyCHA.335@forums.sybase.com>
Newsgroups: ianywhere.public.chinese.general
NNTP-Posting-Host: 61.175.9.213
Path: forums-1-dub!forums-master.sybase.com!forums.sybase.com
Xref: forums-1-dub ianywhere.public.chinese.general:130
Article PK: 216

лл£¡ÎÒ½â¾öÁË£¬ÊÇÒòΪûÓж¨ÒåÖ÷¼üµÄÔ­Òò¡£
"Raymond Kwong" <rkwong@sybase.com> дÈëÏûÏ¢ÐÂÎÅ
:#oHxvPKyCHA.155@forums.sybase.com...
> ÏÈÔÚdbmlsrv8.exeÀïʹÓÃ-v+ -o filename.txtÀ´¹Û²ìÎÊÌâ³öÏÖÔÚÄÇÒ»¶Îͬ²½¹ý³Ì½Å

> ±¾¡£
>
> ÎÒ»³ÒÉÊÇÔÚÉÏÔصĹý³ÌÖУ¬Í³Ò»×ÊÁÏ¿â³öÏÖijһ¸ö±íµÄÐÐÀï³öÏÖÁËËø¶¨µÄÇé¿ö¡£
> "mashion" <mj100@nbip.net> wrote in message
> news:NyDy$8CyCHA.351@forums.sybase.com...
> > ÎÒÊÇʹÓÃASA8µÄULTRALITEÀ´¿ª·¢PALMÉϵÄÊý¾Ý¿âµÄ£¬ÏÖÔÚÔÚµ÷ÊÔÖз¢ÏÖÊý¾Ý¿âÔÚ
ͬ
> ²½
> > ¹ý³ÌÖдæÔÚ£¬Èç¹û²åÈëÒ»ÌõÊý¾Ý¼Ç¼µÄ»°£¬Í¬²½Äܹ»ºÜºÃµÄ½øÐУ¬µ«ÊÇÈç¹û´óÓÚÒ»
Ìõ
> µÄ
> > ¼Ç¼²åÈëÒÔºóÄÇôÔÙͬ²½Ê±£¬·¢ÏÖͬ²½¹ý³ÌÒ»Ö±ÔÚ½øÐС£
> > ³ÌÐòÈçÏ£º
> > void insertDatabase(char * bar) //insert data into my table;
> > {
> > char * barnum;
> > char datetime[20];
> > char * s_datetime;
> > MemHandle hData_bm;
> > MemHandle hData_dt;
> >
> > hData_dt= MemHandleNew(20);
> > s_datetime= (char *)MemHandleLock(hData_dt);
> >
> > GetCurrentTime(datetime);
> > insert_db.Execute(&g_ulconn, bar, datetime) ;
> > g_ulconn.Commit();
> > MemHandleUnlock(hData_dt);
> > MemHandleFree( hData_dt);
> > return ;
> > }
> >
> > Boolean sycn_do()
> > {
> > EventType newEvent;
> > newEvent.eType = keyDownEvent;
> > newEvent.data.keyDown.chr = hardCradleChr;
> > newEvent.data.keyDown.modifiers = commandKeyMask;
> > EvtAddEventToQueue( &newEvent );
> > return false;
> > }
> > ........
> > ........
> > case SyncMenuItem1101: //ͬ²½µÄ²Ëµ¥Ï
> > {
> > if (!FrmCustomAlert(AlertOkCancelAlert,"ok?",NULL,NULL))
> > {
> > g_info.user_name =UL_TEXT("mashion");
> > g_info.version = SCRIPT_VERSION;
> > g_info.stream = ULSocketStream();
> > g_info.stream_parms =UL_TEXT("host=localhost;");
> > g_info.upload_only=true;
> > sycn_do();
> > }
> > handled = true;
> > break;
> > }
> > static Err AppStart(void) //³ÌÐò¿ªÊ¼
> > {
> > StarterPreferenceType prefs;
> > UInt16 prefsSize;
> >
> > ULInitSynchInfo( &g_info ); //ͬ²½½á¹¹±äÁ¿³õʼ»¯
> > g_info.stream = NULL;
> > ULEnablePalmRecordDB( &sqlca );
> > switch(g_uldb.PalmLaunch(&g_info))
> > {
> > case LAUNCH_SUCCESS_FIRST: //±íÃ÷ϵͳÊǵÚÒ»´ÎÔËÐÐ
> > FrmCustomAlert(AlertOkAlert,"ϵͳµÚÒ»´ÎÔËÐУ¡",NULL,NULL);
> > g_uldb.Open(); //´´½¨²¢´ò¿ªUltraLiteÊý¾Ý¿â
> > g_ulconn.Open(&g_uldb,"dba","sql");//½¨Á¢ºÍUltraLiteÊý¾Ý¿âµÄ
Á¬
> ½Ó
> > £»
> > select_db.Open(&g_ulconn);
> > break;
> > case LAUNCH_SUCCESS: //±íÃ÷ϵͳÒѾ­ÔËÐйý
> > g_uldb.Reopen(); //´ò¿ªUltraLiteÊý¾Ý¿â
> > g_ulconn.Reopen(&g_uldb); //½¨Á¢ºÍUltraLiteÊý¾Ý¿âµÄÁ¬½Ó£»
> > select_db.Reopen(&g_ulconn);
> > break;
> > case LAUNCH_FAIL:
> > FrmCustomAlert(AlertOkAlert,"ϵͳÔËÐгö´íÁË£¡",NULL,NULL);
> > break;
> > default:
> > break;
> > }
> > // Read the saved preferences / saved-state information.
> > prefsSize = sizeof(StarterPreferenceType);
> > if (PrefGetAppPreferences(appFileCreator, appPrefID, &prefs,
&prefsSize,
> > true) !=
> > noPreferenceFound)
> > {
> > }
> > return errNone;
> > }
> >
> > static void AppStop(void) //³ÌÐò½áÊø
> > {
> > StarterPreferenceType prefs;
> > //uldb.PalmExit(&info);
> > // Write the saved preferences / saved-state information. This data
> > // will saved during a HotSync backup.
> > PrefSetAppPreferences (appFileCreator, appPrefID, appPrefVersionNum,
> > &prefs, sizeof (prefs), true);
> >
> > if (ScanIsPalmSymbolUnit())
> > {
> > // Disable the scanner and Close Scan Manager shared library
> > ScanCmdScanDisable();
> > ScanCloseDecoder();
> > }
> > // Close all the open forms.
> > select_db.Close();
> > g_uldb.PalmExit(&g_info);
> > FrmCloseAllForms ();
> > }
> >
> >
> >
> >
> >
>
>